Allah’ın 99 İsimleri ve Türkçe Anlamları

25.11.2020
6.364
Allah’ın 99 İsimleri ve Türkçe Anlamları

Allah’ın 99 isimleri ve Türkçe Anlamları, Esmaül Hüsna Anlam ve isimleri

ESMA-ÜL HÜSNA VE ANLAMLARI

Allah’ın 99 isimleri ve Türkçe Anlamları, Esmaül Hüsna Anlam ve isimlerini aşağıda bulabilirsiniz. Eğer yazılı olanı indirmek isterseniz dosya WORD olarak indirme linkindedir.

ALLAH = Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı
ER-RAHMAN = Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, ihsan eden
ER-RAHİM = Ahirette müminlere merhamet eden, ihsan eden
EL-MELİK = Yaratıcı, kâinatın sahibi
EL-KUDDÜS = Her noksanlıktan uzak
ES-SELAM = Her tehlikeden selamete çıkaran
EL-MÜMİN = İman nurunu verene
EL-MÜHEYMİN = Her şeyi görüp gözeten
EL-AZİZ = Mutlaka galip karşı gelinemez
E-CEBBAR = Dilediğini yapan ve yaptıran
EL-MÜTEKEBBİR = Büyüklükte eşi yok
EL-HALIK = Yaratan, yoktan var eden
EL-BARİ = Her şeyi kusursuz yaratan
EL-MUSAVVİR = Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan
EL-ĞAFFAR = Günahları mağfireti olan
EL-KAHHAR = Her istediğini yapacak güçte olan
EL-VEHHAB = Karşılıksız nimetler veren
ER-REZZAK = Her varlığın rızkını veren
EL-FETTAH = Her türlü sıkıntıları gideren
EL-ÂLİM = Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen
EL-KABID = Rızıkları daraltan, ruhları alan
EL-BASIT = Rızıkları genişleten, ruhları veren
EL-HAFID = Kafir ve facirleri alçaltan
ER-RAFİ = Şeref verip yükselten
EL-MUİZZ = Dilediğini aziz eden
EL-MÜZİLL = Dilediğini zillete düşüren
ES-SEMİ = Mükemmel işiten
EL-BASİR = Gizli açık, her şeyi en iyi gören
EL-HAKEM = Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran
EL-ADL = Mutlak adil, yerli yerinde yapan
EL-LATİF = Lütfeden, her şeye vakıf
EL-HABİR = Her şeyden haberdar
EL-HALİM = Cezada acele etmez, hilm sahibi
EL-AZİM = Büyüklükte benzei yok
EL-ĞAFUR = Affı mağfireti bol
EŞ-ŞEKUR = Az amele çok sevap veren
EL-ALİYY = Yüceler yücesi
EL-KEBİR = Büyüklükte benzeri yok, pek büyük
EL-HAFİZ = Her şeyi koruyucu olan
EL-MUKİT = Her çeşit rızkı yaratan
EL-HASİB = Kulların hesabını en iyi gören
EL-CELİL = Celal ve azamet sahibi olan
EL-KERİM = Keremi bol, karşılıksız veren
ER-RAKİB = Her varlığı her an gözeten
EL-MUCİB = Duaları kabul eden
EL-VASİ = Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi uhata eden
EL-HAKİM = Her şeyi hikmetle yaratan
EL-VEDUD = İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan
EL-MECİD = Zatı şerefli, ni meti, ihsanı sonsuz
EL BAİS = Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten
EŞ-ŞEHİD = Her an her yerde hazır ve nazır
EL-HAKK = Varlığı değişmeden duran. Var olan hakkı ortaya çıkaran
EL-VEKİL = Kulların işlerini bitiren
EL-KAVİYY = Kudreti en üstün ve hiç azalmaz
EL-METİN = Kuvvet ve kudret menbaı
EL-VELİYY = Müminleri seven yardım eden
EL-HAMİD = Hamd ve senaya layık olan
EL-MUHSİ = Varlıkların sayısını bilen
EL-MÜBDİ’ = Maddesiz örneksiz yaratan
EL-MUID = Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan
EL-MUHYİ = Mahlûklara can veren
EL-MÜMİT = Her canlıya ölümü tattıran
EL-HAYY = Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan
EL-KAYYUM = Zatı ile kaim mahlukları varlıkta durduran
EL-VACİD = Hiç bir şey kendine gizli değil
EL-MACİD = Keremi ihsanı bol olan
EL-VAHİD = Zat, sıfat ve fiilerinde benzeri ve ortağı olmayan,tek olan
ES-SAMED = Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci
EL-KADİR = Kudret sahibi, dilediğini yapan
EL-MUKTEDİR = Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi
EL-MUKADDİM = Şerefte birini öne alan
EL-MUAHHİR = Dilediklerini tehir eden
EL-EVVEL = Ezeli, varlığının başlangıcı yok
EL-AHİR = Ebedi, varlığının sonu yok
EZ-ZAHİR = Yarattıkları ile varlığı açık
EL-BATIN = Aklın tasavvurundan örtülü
EL-VALİ = Bütün kâinatı idare eden
EL-MÜTEALİ = Son derece yüce
EL-BERR = İyilik ve ihsanı bol
ET-TEVVAB = Tövbeleri kabul eden
EL-MÜNTEKIM = Asilere ceza veren
EL-AFÜVV = Affı çok, günahları yok eden
ER-RAUF = Çok merhamet eden, şefkatli
MALİK-ÜL MÜLK = Mülkünde hâkim
ZÜL-CELALİ VEL İKRAM = Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi

CELLE CELALÜHÜ = Şanı yüce olan

Hilye-i Şerif Hakkında Bilgiler ve Hilye-i Şerif İndir

EL-MUKSİT = Mazlumların hakkını alıcı

EL-MUKSİT

EL-CAMİ = İki zıddı bir arada bulunduran

EL-CÂMİ

EL-ĞANİYY = İhtiyaçsız. Herşey O’na muhtaç

EL-ĞANİYY

EL-MUĞNİ = İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran

EL-MUĞNİ

EL-MANİ = Dilemediklerine mani olan

EL-MÂNİ

ED-DARR = Elem, zarar verenlere yaratan

Ed-DÂRR

EN-NAFİ = Menfaat veren şeylere yaratan

EN-NÂFİ

EN-NUR = Zatı açık ve âlemleri nurlarlandıran

EN-NÛR

EL-HADİ = Hidayet veren

EL-HÂDÎ

EL-BEDİ = Misalsiz, örneksiz yaratan

EL-BEDî

EL-BAKİ = Varlığı ebedi olan

EL-BÂKÎ

EL-VARİS = Her şeyin asıl sahibi olan

EL-VÂRİS

ER-REŞİD = İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren

ER-REŞÎD

ES-SABUR = Ceza vermede acele etmez

ES-SABÛR

 

Yukarıda ki Allah’ın 99 ismini WORD olarak indirmek isteyenler aşağıdaki linkten beklemeden indirebilirler.

Etiketler: